TESi
Konferencija o TEhnikama Saobraćajnog inženjerstva

Dobro došli na sajt Konferencije o TEhnikama Saobraćajnog Inženjerstva - TESi!

Sa zadovoljstvom vas pozivamo da budete deo naučno-stručne konferencije TESi, da kroz razmenu znanja i iskustava damo zajednički doprinos unapređenju struke u narednim programskim oblastima:

• Regulisanje i upravljanje saobraćajem
• Planiranje saobraćaja
• Saobraćajno projektovanje
• Teorija toka, kapacitet puteva i vrednovanje u saobraćaju
• Eksploatacija i upravljanje putevima
• Parkiranje
• Inteligentni transportni sistemi i nove tehnologije

Do skorog viđenja,

Programski i Organizacioni odbor

Vizija Konferencije

Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu - Modul za saobraćajno inženjerstvo organizuje 12. naučno-stručnu konferenciju sa međunarodnim učešćem o tehnikama u saobraćajnom inženjerstvu.

Zadržavajući osnovu prethodnih konferencija, okupićemo se pod novim nazivom „TESi - TEhnike Saobraćajnog Inženjerstva“ uz značajna organizaciona i konceptualna unapređenja.

Savetovanje TESi2018 se organizuje sa vizijom da bude sinonim za okupljanje stručnjaka iz oblasti saobraćaja koji kroz sticanje i razmenu znanja i iskustava u prijatnoj atmosferi neguju kontakte i daju svoj doprinos unapređenju struke i kvaliteta društva u domenu saobraćaja.

Istorija TES-a

Preteču današnje konferencije TESi čini savetovanje TES koja je prvi put održano šezdesetih godina prošlog veka. Narednih godina Savetovanje je menjalo mesta održavanja, gde su kao gradovi domaćini bili Beograd, Novi Sad, Sombor i Subotica.

Značajan iskorak u podizanju Savetovanja na viši nivo napravljen je 2000. godine kada je grupa entuzijasta na čelu sa Profesorom Smiljanom Vukanovićem organizovala četvrtu Konferenciju TES pod sloganom „Regulisanje saobraćaja u gradovima i naseljima na pragu XXI veka”. Tematika TES-a se menjala kroz vreme prateći trendove razvoja struke na evropskom i svetskom nivou, ali i aktuelne probleme sa kojima se susreću saobraćajni stručnjaci u domaćoj praksi.

Peti TES (2002.):“U susret sto godina automobilizma u Srbiji”

Šesti TES (2004.):“Novi alati u saobraćajnom inženjerstvu”

Sedmi TES (2006.):“Metodologije, procedure i alate u saobraćajnom inženjerstvu”

Osmi TES (2008.):“Saobraćajno inženjerstvo“

Deveti TES (2010.):“Indikatori u saobraćajnom inženjerstvu”

Deseti TES (2012.): “Saobraćajno inženjerstvo u funkciji efikasnog saobraćaja”

Jedanaesti TES (2015.):“Razvojni put saobraćajnog inženjerstva”


Nakon 2000. godine, na konferenciji se beleži stalno povećanje broja radova, tema, učesnika i izlagača. Najzaslužniji za opstanak i kvalitet konferencije tokom godina su bili: Smiljan Vukanović, Slobodan Milosavljević, Predrag Zdravković, Branimir Stanić, Jadranka Jović, Nada Milosavljević, Vladan Tubić, Miroslav Osoba, Darko Vujin, Miroslav Vujatović, Vladimir Depolo i drugi.

Zadrzavajući sličan koncept i tematiku, od 2018. godine, konferencija TES, prerasta u Konverenciju TESi - TEhnike Saobraćajnog inženjerstva.

Zbornici radova sa prethodnih Savetovanja (Konferencija) se mogu preuzeti ovde:

Organizatori i organizacija TESi

O nama

U dugoj istoriji TES-a najznačajniju ulogu ima Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu koji 2018. godine obeležava 68 godina svog postojanja i prosvetiteljstva u saobraćajnoj struci i nauci u Srbiji.

Saobraćajni fakultet je najstarija i najviša obrazovna i naučna institucija u oblasti saobraćaja, transporta, logistike i komunikacija u našoj zemlji i regionu jugoistočne Evrope. Kao vodeća visokoobrazovna i naučna ustanova u svojoj oblasti stremi ka maksimalnom kvalitetu obrazovanja, razvoju kreativnog potencijala, razvoju regionalne i međunarodne naučne saradnje i saradnje sa privrednim i državnim institucijama. Na Saobraćajnom fakultetu studira oko 2300 studenata, a do sada je diplomiralo preko 6000 studenata, magistriralo preko 200 kandidata i doktoriralo preko 100 kandidata. Stručnjaci potekli sa našeg fakulteta ostvarili su značajne uspehe u organizaciji, upravljanju, projektovanju i razvoju saobraćajnih sistema svih vidova transporta u zemlji i inostranstvu, od kojih veliki broj spada u svetski priznata i poznata imena.

Nosilac organizacije Konferencije TESi, ispred Saobraćajnog fakulteta je Modul za saobraćajno inženjerstvo, Odseka za drumski i gradski saobraćaj i transport. Modul za saobraćajno inženjerstvo Saobraćajnog fakulteta se bavi primenom tehničkih i naučnih saznanja i principa u saobraćajnom inženjerstvu da bi se obezbedilo efikasno, ekološki prihvatlјivo, ekonomski opravdano, bezbedno kretanje lјudi i dobara na mreži puteva i ulica. Modul čine Katedra za planiranje i regulisanje saobraćaja i Katedra za teoriju toka i kapacitet saobraćajnica, saobraćajno projektovanje i putni inženjering.

Programski i organizacioni odbor Savetovanja TESi

Programski Odbor

Doc. dr Nikola Čelar, Saobraćajni fakultet Beograd, Srbija, Predsednik
Doc. dr Vladimir Đorić, Saobraćajni fakultet Beograd, Srbija
Doc. dr Ivan Ivanović, Saobraćajni fakultet Beograd, Srbija
Doc. dr Dragana Petrović, Saobraćajni fakultet Beograd, Srbija
Doc. dr Ana Trpković, Saobraćajni fakultet Beograd, Srbija
Doc. dr Marijo Vidas, Saobraćajni fakultet Beograd, Srbija
Prof. dr Draženko Glavić, Saobraćajni fakultet Beograd, Srbija
Doc. dr Jelena Simićević, Saobraćajni fakultet Beograd, Srbija
Prof. dr Valentina Basarić, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Doc. dr Marko Subotić, Saobraćajni fakultet Doboj, Bosna i Hercegovina
Doc. dr Luka Novačko, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb
Doc. dr Daniela Koltovska Necoska, Tehnički fakultet Bitola, Makedonija
Doc. dr Mirza Pozder, Građevinski fakultet Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Mr. Beno Mesarec, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženjerstvo in arhitekturo, Maribor, Slovenija

Organizacioni Odbor

Doc. dr Vladimir Đorić, Saobraćajni fakultet Beograd, Srbija, Predsednik
Doc. dr Ivan Ivanović, Saobraćajni fakultet Beograd, Srbija
Stamenka Stanković, Saobraćajni fakultet Beograd, Srbija
Jelena Kajalić, Saobraćajni fakultet Beograd, Srbija
Marina Milenković, Saobraćajni fakultet Beograd, Srbija
Nemanja Stepanović, Saobraćajni fakultet Beograd, Srbija
Mr Vladimir Čuljković, Saobraćajni fakultet Beograd, Srbija

Informacije o događaju

Koncept konferencije TESi zasnovan je na prezentaciji naučno-stručnih radova po plenarnim sesijama. Prateci deo konferencije je izložba i prezentacija proizvoda i usluga iz domena saobraćaja.

Mesto:

Hotel Fontana, Vrnjačka Banja

Hotel je kompletno renoviran i prve goste će primiti u maju 2018. godine.

Vreme:

18. i 19. 10. 2018. (četvrtak i petak)

Konferencija je koncipirana kao dvodnevna, sa planiranim početkom u kasnijim jutarnjim časovima prvog dana i završetkom u ranim poslepodnevnim časovima narednog dana.

Cene kotizacije:

• za uplatu pre 18.09.2018. god. ------------ 12.000,00 RSD (100 EUR)
• za uplatu posle 18.09.2018. god. ---------- 14.000,00 RSD (120 EUR)
• Kotizacija za studente ----------------------- 7.000,00 RSD (60 EUR)

Kotizacija obuhvata:

• prisustvovanje svim plenarnim sesijama
• Zbornik radova (štampan i u elektronskoj formi)
• propratni materijal
•zajednički ručak (18.10.2018) i kafe pauze predviđene programom
•svečanu večeru (18.10.2018) u Hotelu Fontana

Kotizacija NE obuhvata:

• hotelski smeštaj

Cene smeštaja

Za sve učesnike Konferencije, koji uplatu smeštaja izvrše preko autorizovane agencije, obezbedili smo posebne pogodnosti smeštaja u Hotelu Fontana.

Noćenje sa doručkom u jednokrevetnoj sobi*: 3600 RSD (32 EUR)
Noćenje sa doručkom u dvokrevetnoj sobi*: 2600 RSD (22 EUR)
*cene su date po osobi i uključuju boravišnu taksu i osiguranje

Napomena : Prema redovnom cenovniku hotela (usluga: najam sobe za samo jedno noćenje) cena je 20% veća i ne uključuje boravišnu taksu i osiguranje

Informacije za autore radova

Važni datumi

Krajnji rok za slanje abstrakta –----------------- 25. 06. 2018.
Obaveštenje o prihvatanju abstrakta –--------- 02. 07. 2018.
Krajnji rok za slanje radova –------------------- 17. 09. 2018.
Recenzija i obaveštenje o prihvatanju radova – 25. 09. 2018.
Krajnji rok za predaju ispravljenih radova –------ 1. 10. 2018.

Abstrakti se šalju na adresu tes.i@sf.bg.ac.rs. Uputstvo i formu za pisanje abstrakta možete preuzeti OVDE. Naziv dokumetna se formira dodavanjem imena i prezimena ispred originalnog naziva (Petar Petrovic naziv rada Rezime TESi2018.doc).

Autori dobijaju informaciju o prihvatanju teme i apstrakta. Kompletan rad se šalje na prethodno navedenu adresu. Uputstvo i formu za pisanje rada možete preuzeti OVDE.

Molim Vas da pripremite Vaše prezentacije u PP (PowerPoint) koristeći template koji možete preuzeti OVDE. Izlaganje Vašeg rada potrebno je prilagoditi vremenskom ograničenju od 10 minuta. Pripremljene prezentacije potrebno je poslati do 15.10.2018. na adresu tes.i@sf.bg.ac.rs.

Pozivamo autore da svoje radove usmere ka nekoj od navedenih tema:

1. Istraživanja u saobraćaju
2. Softverski alati u saobraćajnom inženjerstvu
3. Indikatori u saobraćajnom inženjerstvu
4. Inteligentni transportni sistemi
5. Upravljanje i regulisanje saobracajem u gradovima i naseljima
6. Planiranje održivih i otpornih gradova
7. Saobraćajno projektovanje na urbanoj i putnoj mreži - projektantska iskustva
8. Upravljanje i eksploatacija putne i saobracajne infrastrukture
9. Procena uticaja saobraćaja na životnu sredinu
10. Nemotorizovani korisnici i ranjivi učesnici u saobraćaju
11. Cost-Benefit i Ex-post analize u saobraćajnom inženjerstvu
12. Zakonska regulativa u saobraćajnom inženjerstvu
13. Strateško i planiranje saobraćaja i saobraćajne infrastrukture
14. Komercijalno vrednovanje i javno privatno partnerstvo
15. Humani inženjering u naseljima i gradovima
16. Upravljanje parkiranjem i efekti promenjenih politika
17. Upravljanje brzinama na mreži puteva i ulica
18. Savremeni postupci za analizu nivoa usluge i kapaciteta mreže
19. Kontrola i sankcionisanje prekršaja u parkiranju
20. Savremena saobraćajna oprema, nove tehnologije i materijali
21. Sistemi naplate korišćenja putne infrastrukture

Objavljivanje radova

Radovi prihvaćeni za konferenciju štampaju se u Zborniku radova, a odabrani radovi biće objavljenu u časopima od nacionalnog značaja "TEHNIKA" i "PUT I SAOBRAĆAJ".

Časopis “Tehnika” je vodeći naučno - stručni časopis iz oblasti tehničkih nauka i struka, u izdanju Saveza inženjera i tehničara, koji objedinjuje teorijsku, eksperimentalnu, i inženjersku tehniku iz više oblasti: građevinarstva, arhitekture, mašinstva, elektrotehnike, saobraćaja, novih materijala, rudarstva, geologije i metalurgije, menadžmenta, kvaliteta, standardizacije i meteorologije.

Časopis “Put i saobraćaj“, koji izdanje Srpsko društvo za puteve VIA-VITA, je vodeći naučno-stručni časopis iz putnog i saobraćajnog inženjerstva, koji donosi najnovije informacije o novoj opremi, tehnologijama, materijalima, alatima i metodima primenjenim u putnom i saobraćajnom inženjeringu,odnosno uopšteno u putogradnji.

Prijava učesnika

Prijava učesnika se vrši popunjavanjem formulara koji možete preuzeti OVDE.

Popunjeni formular se šalje na adresu: tes.i@sf.bg.ac.rs.

Za prijavu su potrebne sledeće informacije:

• ime i prezime,
• tip usluge: kotizacija ili kotizacija + smeštaj,
• broj i tip soba – jednokrevetna/dvokrevetna (ako je više učesnika i raspored po sobama)

Ukoliko plaćanje obavlja pravno lice potrebne su dodatne informacije:

• naziv firme i adresa,
• PIB
• opis usluge koju treba navesti na predračunu

Nakon slanja popunjenog formulara dobićete potvrdu o prijemu. Predračun sa instrukcijama za plaćanje dobićete od agencije "Dream land".

Za dodatne informacije kontakirajte nas na: tes.i@sf.bg.ac.rs

Informacije za izlagače

U okviru konferencijskog prostora predviđen je poseban deo za izlaganje i prezentaciju proizvoda i usluga firmi iz domena saobraćaja. Na raspolaganju će biti deo zatvorenog holskog prostora hotela kao i deo prostora na platou ispred hotela. U okviru ponude za izlagače/prezentere predviđene su naredne stavke:

• Iznajmljivanje prostora za postavljanje sopstvenog štanda, odnosno mogućnost iznajmljivanja štanda
• Izmajmljivanje prostora na platiou ispred hotela
• Mogućnost reklamiranja (reklama firme na oficijalnoj internet stranici, zborniku radova, u okviru propratnog materijala namenjenog učesnicima, Roll-up baner u plenarnoj sali za izlaganje radova)

Za dodatne informacije kontakirajte nas na: tes.i@sf.bg.ac.rs

Vesti

Objavljeno Prvo saopštenje

Objavljeno PRVO SAOPŠTENJE u vezi sa Savetovanjem TESi u kome možete naći sve potrebne informacije za učesnike i posetioce.

AKTUELNO!!! Molimo autore koji će svoje radove prezentovati na Konferenciji da pripreme prezentacije u PP (PowerPoint) koristeći template koji možete preuzeti OVDE. Izlaganje Vašeg rada potrebno je prilagoditi vremenskom ograničenju od 10 minuta. Pripremljene prezentacije potrebno je poslati do 15.10.2018. na adresu tes.i@sf.bg.ac.rs.

Najava uvodnih predavača U okviru uvodnog dela Konferencije biće organizovana panel diskusija u kojoj će učestvovati naši u inženjeri sa dugogodišnjom praksom u inostranstvu, dajući svoje mišljenje i poglede na stanje saobraćajnog inženjerstva kod nas, u Evropi i Svetu. Učesnici će biti:

Vladimir Vorotović, Head of New Mobility Solutions at PTV Group i

Tamara Đukić, Senior Research Engineer at Aimsun

AKTUELNO!!! Objavljen je preliminarni program Konferencije TESi koji možete preuzeti OVDE. Redosled izlaganja radova je predviđen kao što je navedeno u programu.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • javascript slider
  • 7
11 22 33 44 65 76
css image gallery by WOWSlider.com v8.8

Konferenciju TESi organizuje Saobraćajni fakultet, Beograd

uz podršku:

Prijatelji Konferencije TESi